Generelle vilkår og betingelser

Terms and Conditions

§ 1 Anvendelsesområde

Stk. 1 Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering og montering af produkter fra GEZE Danmark i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

§ 2 Særlige definitioner

Stk. 1. Ved Mellemsalg forstås, at GEZE efter at have afgivet tilbud til køber, sælger det tilbudte til anden side inden købers accept er kommet frem.

Stk. 2. Ved Teknisk Dokumentation forstås enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som GEZE overlader til køberen, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk, eller nogen anden form.

§ 3 Tilbud

Stk. 1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret. Ethvert tilbud afgives med forbehold af Mellemsalg.

§ 4 Angivelser og Teknisk Dokumentation

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, samt tekniske og andre data i GEZEs markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister m.v., er alene vejledende.

Stk. 2. Teknisk Dokumentation må ikke uden samtykke fra GEZE anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden GEZEs skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.

§ 5 Konstruktionsændringer

Stk. 1. GEZE forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som GEZE måtte finde nødvendige. GEZE er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber.

Stk.2. Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form for erstatning.

§ 6 Transportomkostninger og risikoens overgang

Stk. 1. Salg sker ab fabrik. Køber skal således bære alle omkostninger og risici forbundet med transport af det købte fra GEZEs forretningssted. Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.

Stk. 2. Hvis GEZE skal montere det købte for køber, er transportomkostningerne omfattet af tilbuddet. Risici forbundet med transport af det købte bæres dog af køber. Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvor levering finder sted fra GEZEs underleverandører.

§ 7 Fakturering og betaling

Stk. 1.  Fakturering sker efter afsendelse af varen.

Stk. 2. Montage faktureres efter afslutning af montagen.

Stk. 3. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage hvis ikke andet er aftalt.

Stk. 4. Betaler køber ikke rettidigt, er GEZE berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter som efter renteloven, hvilket p.t. svarer til den af Nationalbanken per seneste 1. juli eller 1. januar fastsatte udlånsrente plus 7 %.

Stk. 5. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er GEZEs forretningssted.

§ 8 Ejendomsforbehold

Stk. 1. Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver GEZEs ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af GEZE anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

§ 9 Forsinkelse

Stk. 1. Leveringstidspunkt opgives efter GEZEs bedste skøn.  

Stk. 2. Er GEZE af den opfattelse, at et oplyst leveringstidspunkt ikke kan overholdes, skal GEZE dog give køber skriftlig meddelelse herom med oplysning om nyt forventet tidspunkt.

Stk. 3. GEZE påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af forsinkelsen. Hvis forsinkelsen må anses for væsentlig, er køber dog berettiget til at annullere ordren.

§ 10 Mangler og ansvarsregulering

Stk. 1. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt, ligesom eventuelle mangelfulde dele efter anmodning skal fremsendes til GEZE for inspektion. Forsendelse sker på købers regning. GEZE forpligter sig til i en periode på 24 måneder efter leverings-, henholdsvis monteringstidspunktet, uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, hvis køber dokumenterer, at der foreligger mangler ved det leverede.

Stk. 2. For nye dele, der er indføjet i forbindelse med reparationer iht. stk. 1, udløber reklamationsperioden samtidig med reklamationsperioden efter stk. 1.

Stk. 3. GEZEs forpligtelser efter stk. 1 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at det solgte ikke er monteret, vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med GEZEs forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden GEZEs skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, m.v.

Stk. 4. GEZE påtager sig intet ansvar for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab og tabt avance, ligesom GEZEs erstatningsansvar aldrig kan overstige købesummen for den del af leverancen, der er mangelfuld eller forsinket.

§ 11 Produktansvar

Stk. 1. Forvolder et af GEZE leveret produkt eller dele heraf skade på ting, der hovedsagelig er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, kan GEZE kun pålægges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af GEZE. Ansvaret for sådan tingsskade, herunder skade på ting produceret af køber, kan højest udgøre Kr. 5.000.000.

Stk. 2. GEZE hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Stk. 3. Køber skal holde GEZE skadesløs såfremt GEZE pålægges ansvar overfor tredjemand, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod GEZE.

Stk. 4. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskaber.

Stk. 5. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

§ 12 Ansvarsfrihed - force majeure

Stk. 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Stk. 3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

§ 13 Købers forsikringspligt

Stk. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra GEZE til køber, er køber forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring (Allrisk) på leverancen og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til GEZE har fundet sted.

Stk. 2. Indtil betaling er sket, har GEZE til enhver tid ret til at forlange dokumentation for, at stk. 1 er opfyldt.

§ 14 Tilladelser

Stk. 1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

§ 15 Særligt om montage

Stk. 1.  Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelserne i denne § 15. Det understreges, at GEZEs montører ikke er bemyndiget til at modtage eller behandle reklamationer på GEZEs vegne.

Stk. 2. Køber har ansvaret for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at GEZEs montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Monteringsstedet skal være ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse. Køber stiller hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på montagestedet, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og olie etc. til rådighed uden beregning.

Stk. 3. Hvis montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.

Stk. 4. GEZEs omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører skal dækkes af køber.

Stk. 5. Hvis købers eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra GEZE, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede.

Stk. 6. Køber må ikke beskæftige GEZEs personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt. Hvis køber i strid hermed anvender GEZEs personale til andet arbejde, har GEZE intet ansvar for personalet eller det udførte arbejde. Eventuelt ansvar efter DL 3-19-2 vil således påhvile køber.

Stk. 7. Køber oplyser GEZE om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og GEZE forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde disse.

Stk. 8. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

§ 16  Lovvalg og værneting

Stk. 1. Værneting for eventuelle tvistigheder i anledning af købsaftalen er GEZEs hjemting.

 
top